Instawork är en social marknadsplats för dig som snabbt, enkelt och smidigt vill lägga ut arbeten såsom dina vardagsärenden alternativt hitta lokala och flexibla uppdrag för att tjäna pengar. Var vänlig läs noga igenom våra allmänna villkor och regler här nedanför innan du använder dig av vår tjänst. När du använder dig av tjänsten accepterar du att följa våra förhållningsregler. Om du inte vill följa våra villkor och regler, kan du tyvärr vare sig köpa eller sälja tjänster via Instawork. Du ska vara över 18 år för att använda tjänsten.

Följande information gäller användandet av tjänsten som erbjuds av Instawork:

Utförare av uppdrag och de personer som lägger upp ett uppdrag kallas i fortsättningen för ”användare”.

1. Användare av tjänsten sluter avtal direkt med utföraren. Instawork har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan användarna samt underlättar betalningen mellan dessa parter genom att hänvisa till en tredjepart-betalningslösning (se punkt 3).

2. Instawork är en marknadsplats samt kommunikationsplattform för uppdrag. Instawork är inte någon arbetsförmedling och kan således inte fungera som arbetsgivare åt en användare.

3. Betalning sker elektroniskt genom en tredjepartslösning från PayPal (Braintree). När ett uppdrag tilldelas kommer Instawork att reservera arvodet från uppdragsgivaren, vid slutförandet av uppdraget överförs arvodet till utföraren av uppdraget. Instawork tar 15% i provision av uppdragsgivaren som ersättning för själva förmedlingen av uppdraget.

4. Instawork tar inte del av interaktionen mellan användarna. Inte heller har Instawork någon kontroll över kvaliteten, timing, misslyckande att leverera eller någon annan aspekt erbjuden av användarna.

5. Vår hemsida, Instawork.se, använder sig av cookies.

6. Eftersom Instawork endast förmedlar uppdrag och inte är involverade i den direkta kontakten mellan användarna måste dispyter/meningsskiljaktigheter som uppstår mellan användarna tas direkt mellan dessa.

7. Instawork kan ej ställas till svars/ vara skyldiga till någon skada som uppstått i samband med ett uppdrag eller i kommunikation med användare. Uppstår problem/bedrägeri/stöld är detta en tvist att ta direkt mellan användarna som privatpersoner. Instawork tar inget ansvar för användarnas handlingar.

8. Användare som lägger upp ett uppdrag är skyldiga att betala utföraren för servicen som tillhandahålls om inte annat är överenskommet.

9. All text, bilder, kod, design mm ägs helt och hållet av Instawork och får inte kopieras utan Instaworks skriftliga godkännande.

10. Instawork har rätt att publicera uppdragen eller delar av uppdraget även utanför egna hemsidan i marknadsföringssyfte, och i tidningsartiklar etc.

11. Instawork erbjuder ett antal funktioner varav en del är gratis och andra kostar pengar. Instawork kan komma att ändra sina priser. Instawork förbehåller sig även rätten att i framtiden börja ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.

12. Instawork kan inte hållas ansvarig för driftsstopp, då sidan ligger nere, och eventuella konsekvenser det får för användaren.

13. Som medlem på Instawork måste du registrera korrekta kontaktuppgifter. 
Detta innebär korrekt namn, adress, telefonnummer, e-mail och annan begärd information. Om du bara har mobiltelefonnummer så måste det vara registrerat med namn hos någon mobiloperatör. Viss personlig information kommer att döljas utåt men finns tillgänglig internt hos Instawork.

14. Användares konto är personligt. En och samma person får bara ha ETT aktivt konto. Två konton får inte finnas registrerade med samma personnummer, i så fall kommer båda dessa två konton raderas och användaren spärras. Användaren är ansvarig för att behålla lösenord och annan viktig information konfidentiell. Användaren är ansvarig fullt ut för den aktivitet som sker på dennes konto under hans/hennes lösenord. Vid misstanke om att någon obehörig använder sig av någon annans konto måste Instawork kontaktas omedelbart.

15. Uppdrag som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan uppfattas som stötande är ej tillåtna. Inte heller är det tillåtet att länka till andra Internetsidor med sådant innehåll. Om sådant upptäcks så polisanmäls detta och användaren blir spärrad.

16. Användaren får inte kontakta annan i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan användarens skriftliga godkännande.

17. Användaren måste följa svensk lag när denne använder Instawork. Det innebär t.ex. att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet, att andra olagliga aktiviteter som exempelvis hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan.

18. Samtliga av Instaworks villkor gäller även vid modifiering av registrerat uppdrag efter publicering. Om du ändrar innehållet i ditt uppdrag skickas det återigen till granskning.

19. Överträdelse mot våra villkor kan leda till avstängning från Instawork och i vissa fall dessutom till polisanmälan. Instawork förbehåller sig rätten att avgöra när en användare bryter mot reglerna på Instawork.

20. Instawork kan när som helst avsluta ett konto.

21.Genom att fylla i och skicka personuppgifter till Instawork, ger användaren sitt samtycke till att Instawork behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan www.Instawork.se samt den mobila applikationen och eventuellt textmaterial baserat på denna sida. Användaren kan när som helst återkalla lämnat samtycke och göra sitt konto inaktivt (ej helt raderat alla kopplingar). Användaren kan även få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till info@instawork.se med angivande av sin önskan.

22. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är t ex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen, applikationen eller för annan besökare.

23. Användaren är personligen ansvarig för uppdragets innehåll, dess riktighet och utförandet av sina erbjudna tjänster. Användaren är skyldig att ersätta skada som förorsakas Instawork genom att han/hon inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

24. Det är upp till användaren att komma överens med den andra parten om villkoren för köp eller utförande av ett uppdrag. Instawork tar inget ansvar för avtal mellan användarna i fråga. Däremot gör vi vårt bästa för att underlätta för användarna.

25. Utföraren är en uppdragstagare och Utföraren äger inte rätt att i något avseende företräda Instawork eller att företa rättshandlingar i Instaworks namn. Således ska Instaworks service inte i något avseende tolkas som att ett anställnings- eller uppdragsförhållande avseende uppdragets utförande etablerats mellan Instawork och Utföraren. Köparen av ett uppdrag kan således inte kräva ersättning av Instawork avseende uppdragets utförande.

26. Instawork har rätt att spara all konto/medlemshistorik och publicera detta på hemsidan även efter att kontot är inaktivt. Detta eftersom det finns stora kopplingar som gör att det inte går att helt radera ett enskilt konto.

27. Instawork förbehåller sig rätten att sända ut nyhetsbrev och annan information.

Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden. Därför ska du med jämna mellanrum läsa igenom Instawork.se’s regler.